ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855) 92 855 124 / 10 710 373

ក្រុមហ៊ុន មានដែកគ្រប់ប្រភេទ ទំហំ និងពណ៌ នៅក្នុងស្តុកជាប្រចាំ ដែលអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានភ្លាមៗ ។

រនាបFB

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
FB 4.5X19 5.5m 276 3.69
FB 4.5X25 5.5m 178 4.86
FB 4.5X32 5.5m 150 6.22
FB 4.5X44 5.5m 94 8.52
FB 4.5X50 5.5m 104 9.74
FB 6X22 5.5m 170 5.72
FB 6X25 5.5m 320 6.49
FB 6X32 5.5m 514 8.3
FB 6X38 5.5m 378 9.84
FB 6X44 5.5m 156 11.4
FB 6x50 5.5m 404 13
FB 6x65 5.5m 221 16.8
FB 6x75 5.5m 194 19.4
FB 6X90 5.5m 87 23.3
FB 6X100 5.5m 76 25.9
FB 9X19 5.5m 160 7.37
FB 9X22 5.5m 117 8.52
FB 9X25 5.5m 314 9.74
FB 9X32 5.5m 328 12.4
FB9x38 5.5m 406 14.7
FB 9X44 5.5m 120 17.1
FB 9x50 5.5m 297.5 19.4
FB9x65 5.5m 100 25.2
FB 9x75 5.5m 29 29.2
FB 9X90 5.5m 57 35
FB 9X100 5.5m 66 38.8
FB 12X25 5.5m 156 13
FB 12X32 5.5m 230 16.6
FB 12X75 5.5m 51 38.8
FB 12X90 5.5m 42 46.6
FB 12X100 5.5m 31 51.8
FB 16X32 5.5m 88 22.1
FB 16X38 5.5m 78 26.2

ដែក V Angle

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
V 5x40x40 5500 38 16.2
V 4x50x50 5500 109 16.8
V 6x50x50 5500 137 24.4
V 6x65x65 5500 40 32.5
V 6x75x75 5500 7 35.5
V6x65x65 6000 61 37.7
V7X100X100 10m 18 107
V9X75X75 10m 22 99.61
V10X100X100 10m 13 149
V12X130X130 10m 9 234
V12X150X150 10m 8 273
V13X100X100 10m 10 191
V3X40X40 6m 174 11

ដែក H

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
H100x100x6x8 10m 31 169
H125x125x6.5x9 10m 15 236
H150x150x7x10 10m 9 311
H200x200x8x12 10m 8 499
H200X100X5.5X8 10m 15 209

ដែក U

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
U5x40x75 6m 4 41.5
U5x40x75 10m 17 69.2
U5x50x100 10m 21 93.6
U6x65x125 6m 107 80.4
U6x65x125 10m 24 134
U6.5x75x150 10m 110 186
U7x75x180 10m 16 214

ដែកមូល Round steel

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
Φ9 6m 2340 2.99
Φ12 6m 192 5.33
Φ14 6m 263 7.2
Φ16 6m 95 10.03
Φ18 6m 162 11.88
Φ19 6m 75 13.22
Φ20 6m 129 14.67
Φ22 6m 53 18.84
Φ25 6m 44 23.63

ដែកបន្ទះ Iron plate

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
1,0x1250x2438 SPCC-SD 83 23.9
1,2x1219x2438 SPCC-SD 54 28
2,0x1250x2438 SPHC 85 47.9
1.6x1219x2438 SS400 129 37.3
1,6x1250x3048 SS400 328 49.2
2,3x1524x3048 SS400 180 83.9
2.3x1219x2438 SS400 75 53.7
3,2x1219x3000 SS400 103 91.9
3.2x1524x3048 SS400 148 117
3,0x1500x3048 SS400 17 107.7
4,0x1500x3048 SS400 19 143.5
4.5x1524x3048 SS400 230 164
8,0x1524x3048 SS400 1 292
9x1524x3048 SS400 38 328
10x1500x3000 SS400 9 353.2
10x1524x3048 SS400 1 365
12x1524x3048 SS400 39 438
12x1524x3048 SS400 49 438
16x1524x3048 SS400 57 583.4
19x1524x3048 SS400 16 692.8
22x1524x3048 SS400 14 802
25x1524x3048 SS400 7 911.5

បំពង់ការេ Square pipe

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ
2.2x30x60 6m 305
2,3x40x40 6m 292
2,3x30x30 6m 300
2,3x40x20 6m 360

ដែក C

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ
C2.3x60x30x10 6m 672

ដែកការេ Square steel

ប្រភេទ ប្រវែង ចំនួនក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ទំងន់មួយដើម
9,52x9,52 5,5m 260 3.91
12,7x12,7 5,5m 145 6.98
16x16 5,5m 90 11.1
19x19 5,5m 70 15.6
22x22 5,5m 50 20.9
25x25 5,5m 40 27